Statut Ceny Albertus

 

Úvod

Posláním Ceny je popularizace fyziky a informatiky, obecněji také všech exaktních věd, mezi širokou veřejností, zdůrazňování celospolečenského významu kvalitní výuky těchto oborů na všech stupních vzdělávání a podpora špičkových pedagogů.

Cílem Ceny je především upozornit na odborně a pedagogicky aktivní osobnosti, učitele fyziky a informatiky, kteří významně přispívají k  utváření dobrých vztahů v rámci vzdělávání a budují pozitivní obraz zmíněných oborů jak mezi žáky a studenty, tak mezi širší veřejností. Laureáti obdrží finanční odměnu.

 

§ 1 Pořadatelé

(1) Cenu pro učitele fyziky a informatiky České republiky (dále jen „Cena“) vyhlašují a spoluorganizují Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Jednota českých matematiků a fyziků, Elixír do škol, Česká hlava, Česká fyzikální společnost, Fyzikální pedagogická společnost, Planetum a Svět techniky (dále jen „Pořadatelé“).

(2) Cenu technicky zajišťuje organizační výbor (dále jen „Výbor“), do nějž jmenují své zástupce Pořadatelé podle vlastního uvážení tak, aby každou instituci reprezentoval minimálně jeden zástupce.

 

§ 2 Základní vymezení

(1) Cena je určena aktivním vyučujícím fyziky a informatiky na základních a středních školách.

(2) Cenu „Albertus“ vyhlašuje Výbor vždy jednou na jeden školní rok, probíhá v kategoriích fyzika a informatika a může být dělena mezi více laureátů.

(3) Přihlášky (viz § 3) se podávají od vyhlášení konkrétního ročníku dle harmonogramu Ceny, který je součástí vyhlášení. Přihlášky se navrhovatelům nevracejí.

(4) Finále Ceny probíhá vždy do konce příslušného školního roku.

(5) Udělení Ceny není nárokové a proti rozhodnutí poroty (viz § 4 a 5) se nelze odvolat.

 

§ 3 Přihlášky do Ceny

(1) Za každého nominovaného může být podána v daném ročníku pouze jedna přihláška.

(2) Výbor bere v úvahu jen přihlášky, které obdrží v termínech vymezených harmonogramem příslušného ročníku (viz § 2, odst. 3).

(3) Nominovaní mohou být přihlášeni prostřednictvím jedné přihlášky do kategorie Učitel fyziky, do kategorie Učitel informatiky nebo současně do obou kategorií.

(4) Nominované může navrhovat kdokoliv – žáci základních a  středních škol, rodiče, kolegové, nadřízení (vedoucí pedagogičtí pracovníci), profesní a zájmová sdružení apod. Nominovaný se může přihlásit také z vlastního rozhodnutí.

(5) Přihláška se podává elektronicky v souladu s podmínkami přihlášení.

(6) Přihláška musí obsahovat:

  1. stručný profesní životopis nominovaného,
  2. stručný osobní a profesní příběh nominovaného,
  3. dvě doporučení:
    1. od profesně spřízněné osoby (kolega, ředitel školy atd.),
    2. od kohokoliv mimo instituci, na které v době nominace působí (rodič, žák, absolvent atd.),
  4. informaci, do které kategorie(í) se nominovaný hlásí,
  5. souhlas nominovaného s nominací a se zpracováním osobních údajů pro účely Ceny s vlastnoručním podpisem (scan),
  6. adresu instituce, kde nominovaný působí.
 

§ 4 Složení poroty

(1) Porotu Ceny a předsedu poroty jmenuje Výbor pro každý příslušný ročník.

(2) Porotci jsou vybíráni z řad zástupců vzdělávacích institucí připravujících budoucí učitele, studentů SŠ a ZŠ, zkušených oborových pedagogů, odborníků v daných oblastech nebo z dalších odborně a věcně odpovídajících skupin.

(3) Porota má lichý počet členů, nejméně však pět včetně předsedy.

(4) Porota je usnášeníschopná pouze v případě, když se jejího jednání zúčastní nadpoloviční většina členů.

(5) Předseda poroty je zároveň jejím představitelem a mluvčím. Odpovídá za průběh hodnocení Ceny a je za činnost poroty odpovědný Výboru a Pořadatelům.

(6) Složení poroty je jmenovitě oznámeno při vyhlášení každého konkrétního ročníku.

 

§ 5 Činnost poroty

(1) Průběh finále pro daný ročník Ceny stanoví porota.

(2) Porota vybírá ze všech došlých přihlášek zpravidla 6 finalistů, z nichž v dalším kole vybere vítěze Cen.

(3) V případě neshody rozhoduje tajné hlasování přítomných členů poroty, které může proběhnout i elektronicky. Definitivní rozhodnutí o  postupujících kandidátech činí předseda, jenž má také právo veta.

(4) Porotě je vyhrazeno právo provést na základě předchozího oznámení návštěvu v běžné výukové hodině finalistů. Po dohodě s porotci je možné návštěvu nahradit videozáznamem výukové hodiny, který nominovaný na vyžádání zašle elektronicky pověřenému členu poroty. Porota si může k nominaci vyžádat doplňující informace.

(5) Z podrobnějšího hodnocení finalistů vychází konečné rozhodnutí poroty o vítězích Cen. Porota může udělit Ceny jednomu kandidátu, může též rozhodnout o neudělení Ceny pro daný školní rok. 

(6) Předseda poroty předává seznam finalistů a rozhodnutí o vítězích Výboru v elektronické podobě (e-mailem) se stručným zdůvodněním. O  pořadí na dalších místech se nerozhoduje.

(7) Porota může na žádost předsedy se souhlasem Pořadatelů v odůvodněných případech udělit zvláštní cenu v každé kategorii.

(8) Porota nemá povinnost sdělovat důvody svého rozhodnutí.

 

§ 6 Závazky Pořadatelů a Výboru

(1) Vítěz kategorie obdrží finanční odměnu ve výši 30 000,- (slovy třicet tisíc korun českých) a další věcné ceny.

(2) Veškeré ceny a odměny, které finalisté obdrží, jsou jejich majetkem.

(3) Pořadatelé se zavazují zajistit na své náklady ubytování finalistů po dobu nezbytně nutnou k účasti na veřejném finále.

(4) Pořadatelé a Výbor se zavazují nakládat s osobními údaji nominovaných citlivě a v souladu s platnou legislativou.

 

§ 7 Závazky finalistů

(1) Účast na slavnostním předání ocenění je pro finalisty závazná.

(2) Finalisté se zavazují, že budou pověřeného člena Výboru informovat o rozhovorech a dalších materiálech, které v souvislosti s Cenou poskytnou sdělovacím prostředkům. Ve všech materiálech budou uvádět název Ceny a kategorie. 

(3) Finalisté souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových materiálů a jejich volným šířením Pořadateli prostřednictvím jejich komunikačních kanálů bez nároku na dodatečnou odměnu a bez omezení místa a času (viz § 9).

(4) Vítěz daného ročníku Ceny nemá právo zúčastnit se bezprostředně následujícího ročníku.

 

§ 8 Publicita a dokumentace

(1) Pořadatelé mohou pořizovat na veřejném finále obrazové a zvukové materiály s cílem další prezentace Ceny, které jsou jejich majetkem a  drží k nim autorská práva.

(2) Pořadatelé rozhodují o použití těchto materiálů a mají právo je dále šířit bez omezení místa a času.

(3) Zveřejňování materiálů jinými osobami nebo organizacemi je možné jen s písemným souhlasem Výboru.

(4) Jména vítězů Cen zveřejňují Pořadatelé.

 

§ 9 Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplňky Statutu je možné provádět pouze písemně a se souhlasem Pořadatelů.

(2) Změny a doplňky Statutu není možné provádět v rámci probíhajícího ročníku Ceny.

 

V Praze dne 21. listopadu 2019


Statut Ceny Albertus byl slavnostně podepsán na Matematicko-fyzikální fakultě dne 21. 11. 2019, tedy symbolicky v den, kdy slaví svátek Albert.