Fyzikář a učitel informatiky – „ohrožený druh“

MŠMT zahájilo začátkem roku 2019 šetření, které se týkalo učitelů všech předmětů. Do průzkumu se zapojilo 99,8 % škol z celé ČR.

Podle předběžných výsledků je na ZŠ a SŠ v ČR celkem 7 200 učitelů fyziky (z toho na ZŠ 4 700 a na SŠ 2 500). Průměrný věk učitelů fyziky na ZŠ je 48,2 let, na SŠ pak 51,1 let. Podrobnější rozložení věkové struktury ukazují přiložené grafy.


Věkové složení učitelů fyziky ve skupinách po 5 letech
Zdroj: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., MFF UK a MŠMT ČR

Z obou grafů jasně vyplývá dominance věkové skupiny 45 až 59 let na ZŠvýrazná dominance úzké věkové skupiny 55 až 59 let na SŠ. Zároveň je vidět, že počty v mladších věkových skupinách se počtům ve vyšších věkových skupinách ani zdaleka nepřibližují.  

Je patrné, že v nejbližších pěti a více letech se nedostatek učitelů fyziky zřejmě stane ještě kritičtějším. Navíc je třeba si uvědomit, že graf nezohledňuje počty aprobovaných učitelů fyziky (tj. těch, kteří ve fyzice získali vzdělání na VŠ úrovni).

Pokud vezmeme v úvahu také příslušnou aprobaci, dojdeme k závěru, že v celé ČR se na základních školách vyučuje neaprobovaně třetina všech hodin fyziky.

Odborné specializace přitom nejsou v tomto hodnocení brány v úvahu. Podle MŠMT ČR je např. absolvent magisterského studia jaderné nebo teoretické fyziky brán jako neaprobovaný, pokud si nedoplní celoživotní vzdělávání zaměřené na přípravu učitelů.

Na základních školách v ČR chybí 1 556 aprobovaných učitelů fyziky. Na středních školách je situace v této oblasti mírně lepší. I zde však chybí 245 aprobovaných učitelů fyziky.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy nabízí na bakalářském studiu program Fyzika zaměřená na vzdělávání a program Učitelství fyziky na navazujícím magisterském studiu. Každý rok tak fakulta vyprodukuje 15–20 kvalitních absolventů učitelství fyziky, což staví MFF UK mezi leadry.

Základní, střední i vysoké školy trápí dlouhodobě také nedostatek učitelů výpočetní techniky a informatiky. Obecně v tomto oboru platí, že kvalitní studenti informatiky a výpočetní techniky už během studia najdou uplatnění v IT firmách, které jim nabídnou nesrovnatelně vyšší platy.

Školy často spolupracují s IT firmami, které jim poskytují své odborníky. Ti ale nemají čas vykonávat ve škole učitelskou práci navíc a  často učí i kantoři bez aprobace. Spolupráci školy uzavírají i s univerzitami, které jim zapůjčují doktorandy.

U oboru informatika a výpočetní technika se také už nějakou dobu vedou diskuse o tom, co by vůbec mělo být náplní hodin, zda se neučí zastarale. Učitel IT by měl sledovat trendy oboru, jinak u žáků ztratí respekt.

Nedostatek kvalitních programátorů mají i samotné IT firmy, které často hledají experty ze zahraničí. IT expertů je na trhu práce dlouhodobě nedostatek mj. i proto, že výuka informatiky na středních školách pokulhává a jen ti nejmotivovanější si ji vyberou za svůj obor.